(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

پندهائی کوتاه از نهج البلاغه

 

هیئت تحریریه بنیاد نهج البلاغه

کتابي که اکنون در دست داريد، با همه کوچکي خود، به وسعت درياهاي بيکرانه، و به عظمت کوههاي سر به فلک کشيده است: زيرا آنچه در اين کتاب کوچک مي خوانيد، بخشي از کلمات و جملات کتاب ارجمند«نهج البلاغه»است، که به اين صورت ساده، براي شما فراهم شده است.

اين کلمات و جملات، مانند دانه هاي مرواريد درخشان، که از اعماق دريايي سرشار از مرواريدهاي ناب به دست آمده باشد، ... از اين رو، تمامي مطالب اين کتاب، با بياني ساده، به زبان فارسي امروز، نوشته شده تا براي شما و ديگران ... ، به آساني قابل درک و آموختن باشد. و از اين راه، شما عزيزان را، با کتابي که پس از قرآن، عاليترين و گرانقدرترين کتاب انسان سازي است، آشنا سازد.

«سيدرضي»، سخنان ونوشته هاي امام (ع )را، در کتاب نهج البلاغه، به سه بخش اصلي تقسيم کرده که ترتيب آنها چنين است:

1- خطبه ها

2- نامه ها

3- سخنان کوتاه

اميدواريم اين کتاب کوچک، دريچه يي به روي نوجوانان عزيز بگشايد، تا از راه آن، به دنياي پهناور انديشه هاي امام(ع)وارد شوند و با تعاليم درخشان اعتقادي و اخلاقي و تربيتي و انساني اسلام بيشتر آشنا شوند.