از ويژگى هاى انسان در شگفتى مانيد ، كه : با پاره اى " پى " مى نگرد ، و با " گوشت " سخن مى گويد . و با " استخوان " مى شنود ، و از " شكافى " نَفس مى كشد!!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نگرشى به صوفيه و صوفى ها

 

معرفى اجمالى

«نگرشى به صوفيه و صوفى ها»، اين اثر را مى توان ترجمه جلد سيزدهم «منهاج البراعه» ميرزا حبيب الله خويى برشمرد كه توسط جناب آقاى سيد حسن حسينى دولت آبادى به فارسى ترجمه شده است. اين كتاب از متون كهن به شمار مى آيد و به همين دليل ترجمه آن دشوار و نيازمند فرصت زيادى بود. اصل مطلب و محتواى اين اثر در ترجمه حفظ شده است و هيچ يك از برگردان هاى فارسى اصطلاحات و عناوين با اصل آن مغايرتى ندارند. اين كتاب را مى توان دربردارنده مقالات متعدد درباره صوفى گرى دانست و اين مقالات به موضوعات عرفانى و مناقشات و نظرات موافق و مخالف اختصاص دارند. ميرزا حبيب الله خويى در اثر خودش ابتدا به اعتقادات فلسفى صوفيه را از نظر گذرانده و با استدلال هاى فلسفى به آن ها پاسخ داده است و در نهايت به جعلى بودن و مسخ شدگى اين مكتب مى رسد. مترجم كتاب «نگرشى بر صوفيه و صوفى ها» صوفى گرى را مكتبى وارداتى به اسلام برشمرده است و مى گويد: صوفى گرى زاييده مكتب اسلام نيست، بلكه داراى دامنه اى بسيار گسترده است كه سال ها پيش از اين در ديگر اديان و مذاهب ظهور يافت. صوفيان اعتقاداتشان را از اسلام نگرفته اند، بلكه آن را به اين دين وارد كرده اند. سيد حسن حسينى دولت آبادى در مصحح اين كتاب مى گويد: رد پاى صوفى گرى در بسيارى از اديان، مذاهب و آيين ها نظير يهوديت، مسيحيت، زرتشتى، هندوييسم و بوديسم آشكار است و برخى از كتاب هاى پيش از اسلام نيز به موضوع صوفى گرى و تفكرات آن ها پرداخته اند. بخش قابل توجهى از آراى صوفيه توسط صوفيان يهودى وارد اسلام شده است كه به همين دليل از آن با عنوان «اسرائيليات» ياد مى شد. البته نقش مسيحيان را نيز نمى توان در نفوذ اعتقادات صوفيه به اسلام ناديده گرفت. اين افراد با وارد ساختن عقايدشان به اسلام، قصد بهره گيرى از اين دين آسمانى را به سود خودشان در سر مى پروراندند.

منبع:متن و مقدمه كتاب