(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نهج البلاغه و مشرع الفصاحه (5)

اطلاعات كتاب اصلي:

در صفحات:785تا787
مولف:سيد رضي ابوالحسن محمد موسوي بغدادي ( 359 - 406 )
منابع ديگر: ( مشار 795
- معجم المطبوعات 1123 )
همه اطلاعات: نهج البلاغه و مشرع الفصاحه
تاليف سيد رضي ابوالحسن محمد موسوي بغدادي ( 359 - 406 ) ( مشار 795- معجم المطبوعات 1123 ) .
آغاز: بسمله، اما بعد حمدالله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ...
انجام: و ما توفيقنا الا بالله ... محمد و آله و سلامه.