سينه خردمند صندوق راز اوست و خوشرويى وسيله دوست يابى ، و شكيبايى ، گورستان پوشاننده عيب هاست . و يا فرمود : پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست ، و انسان از خود راضى ، دشمنان او فراوانند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نهج البلاغه نسخه كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري

ماخذ كتاب:كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري سپهسالار - جلد2
در صفحات:154تا154
رديف كتاب :1
كد دستيابي كتاب:( 3083 ) .
نام كتابخانه: كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري شهر: تهران
تاريخ كتابت:ظاهرا در قرن پنجم يا اوائل ششم
آسيب ديدگي: بعضي از اوراق اوائل و اواخر كتاب وصالي گرديده است.
همه اطلاعات: ( 803 )
نهج البلاغه اين نسخه بخط نسخ نگاشته شده و از نسخ قديمي اين كتاب  ميباشد، كاتب از خود و سال كتابت نام نبرده ولي ظاهرا
در قرن پنجم يا اوائل ششم نوشته شده و در آخر هر باب مطالبي كه در نسخ ديگر موجود نبوده با ذكر اينكه اين موضوع از روي نسخه اي كه در زمان مصنف نگارش يافته نوشته شده است، تحرير شده و بركنار صفحات و اوراقي كه در بين آنها الصاق گرديده مطالب زيادي در شرح و توضيح عبارات كاتب نسخه نوشته است و بعضي از اوراق اوائل و اواخر كتاب وصالي گرديده است.
جلد تيماجي ضربي. كاغذ قديمي حنائي . واقف سپهسالار . قطع رحلي كوچك. شماره اوراق ( 330 ).
صفحه ( 13 ) سطر. طول ( 26 سانتيمتر ). عرض ( 18 سانتيمتر ). شماره كتابخانه ( 3083 ) .