با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نهج البلاغه نسخه ظفر بن زيد حسني

ماخذ كتاب:نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران - دفتر4
در صفحات:450تا450
نام كتابخانه: مجموعه علي علومي

شهر: يزد
مولف:رضي موسوي بغدادي
كاتب:ظفر بن زيدحسني زباره بيهقي دارنده نسخه چنانكه در ص ع آمده
تاريخ كتابت:سده 5 و6
آسيب ديدگي: موريانه خورده و تاريخ رفته
همه اطلاعات: (80) نهج البلاغه : رضي موسوي بغدادي ، ربعي ، نسخ نوشته ظفر بن زيدحسني زباره بيهقي دارنده نسخه چنانكه در ص ع آمده ،از سده 5 و6، نسب نويسنده هم در ص ع هست ، موريانه خورده و تاريخ رفته .