شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نهج البلاغه كتابخانه ملي ملك

نسخه هاي مكرر اين كتاب
ماخذ كتاب:كتابخانه ملي ملك - جلد1
در صفحات:785تا785
رديف كتاب :5
كد دستيابي كتاب:874
نام كتابخانه: كتابخانه ملي ملك شهر: تهران
كاتب:سليمان بن محمود بن محمد قرابك بدري
تاريخ كتابت:پنجشنبه يازدهم شوال 566
همه اطلاعات: 874) نسخ سليمان بن محمود بن محمد قرابك بدري در پنجشنبه يازدهم شوال 566 ، بابلاغ مقابله و قرائت ، 171 برگ، 18 سطر، اندازه 7/16 و 9/24، كاغذ دولت آبادي، جلد ميشن سرخ نو.
آغاز: ( در ديباچه ) الدينيه و الدنياويه مالا يوجد مجتمعا في كلام.
انجام مانند شماره پيش.