دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نهج البلاغه كتابخانه مرعشي نجفي

ماخذ كتاب:نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران - دفتر6
در صفحات:419تا419
رديف كتاب :1
نام كتابخانه: كتابخانه مرعشي نجفي (آيت الله) شهر: قم
كاتب:ابواسحاق اسماعيل بن يعقوب حيدري قوام الاسلام
تاريخ كتابت:روز آدينه آغاز ذق 649 .
همه اطلاعات: نسخ ابواسحاق اسماعيل بن يعقوب حيدري قوام الاسلام در روز آدينه آغاز
ذق 649 .