دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نهج البلاغه نسخه كتابخانه مركزي ومركزاسناد دانشگاه تهران

 ماخذ كتاب:كتابخانه مركزي دانشگاه تهران - جلد8
در صفحات:333تا335
كد دستيابي كتاب:1782
نام كتابخانه: مجموعه كتابخانه مركزي ومركزاسناد دانشگاه تهران

شهر: تهران
مولف:سيد رضي موسوي
كاتب:علي بن طاهر بن ابي سعد
تاريخ كتابت:7 صفر 608
منابع ديگر: ( ف 1622 ) - ( ف 1595 )
همه اطلاعات: 1782
نسخ علي بن طاهر بن ابي سعد در 7 صفر 608 از روي خط اديب شاعر ابويوسف يعقوب بن احمد بن محمد كرد نيشابوري در گذشته رمضان 474 ( ف 1622 ) عنوان شنگرف ، حواشي دارد و تصحيح شده است .
س 5 / 9 × 5 / 13 ، 195 گ 15 × 22 ، كاغذ سمرقندي - جلد تيماج حنايي مقوايي . 51
نهج البلاغه
از سيد رضي موسوي است ( ف 1595 ) جميل سلطان كتابي بزبان فرانسه ( Balagha - Nahjal sur Etude ) درباره صحت و سقم استناد روايتهاي اين كتاب بعلي ( ع ) نوشته كه درپاريس بسال 1940 بچاپ رسيده است . درمجله ثفافه الهند ( دسامبر 1957
ص 2 - 87 ) گفتاري از امتياز علي عرشي بعنوان " استناد نهج البلاغه " بترجمه امير الانصاري دراين باره ديده ميشود و او مي خواهد همه مندرجات اين كتاب را درست و روايت از علي (ع) بداند . Blacher . R درمجله Arabica ( جلد 6 جزو 2 ماه مه 1959 ص 202) از اوخرده گرفته و گفته كه خوب بود او ازكتاب جميل سلطان آگاهي ميداشته است
 اطلاعات كتاب اصلي:

در صفحات:419تا421
مولف:سيدرضي .
همه اطلاعات: نهج البلاغه : سيدرضي .