بزرگ ترين عيب آن كه چيزى را در خوددارى، بر ديگران عيب بشمار!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نسخه نهج البلاغه كتابخانه اعتمادالدوله

ماخذ كتاب:نشريه نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران - دفتر5
در صفحات:345تا345
كد دستيابي كتاب:( 79 ) .
نام كتابخانه: كتابخانه اعتمادالدوله

شهر: همدان
مولف:سيد رضي.
كاتب:حسن بن اسماعيل بن ابراهيم بن علي بن ابي الزين سعيد طبري
تاريخ كتابت:روز چهار شنبه نزديك بپايان ج 1/675
همه اطلاعات: 48 - نهج البلاغه : سيد رضي.
نسخ حسن بن اسماعيل بن ابراهيم بن علي بن ابي الزين سعيد طبري ، در روز چهار
شنبه نزديك بپايان ج 1/675 ، عنوان شنگرف ، با حواشي ، از آن خليل حنفي و حاج خطيبي
و طهماسب قلي در 1047 بوده است ( 79 ) .