علم دو گونه است: علم فطرى و علم اكتسابي؛ اگر هماهنگ با علم فطري نباشد سودمند نخواهد بود.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

معناشناسی واژه عدل و مترادف ها و متضادهای آن در قرآن و نهج البلاغه

 صادقی، فرزانه

کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : مؤدب، سیدرضا
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه قم
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1378

چکيده:
مباحث این پایان نامه در هفت فصل آمده است: در فصل اول کلیاتی از موضوع نظیر جایگاه عدل در کلام، بحث الفاظ و ترادف در زبان عربی ذکر شده است؛ در فصل دوم معنای عدل در فرهنگ های لغت و در فصل سوم معنای آن در آیات قرآن کریم بررسی شده است؛ فصل چهارم به مترادف های عدل در قرآن کریم مانند قسط، حق، قصد، سواء و... اختصاص دارد و فصل پنجم درباره متضادهای عدل در قرآن کریم نظیر ظلم، عدوان، بغی، طغیان، جور و... است؛ فصل ششم معنا و وجوه عدل را در نهج البلاغه بررسی کرده و فصل هفتم از مترادف ها و متضادهای آن در آن اثر گران سنگ بحث کرده است.