در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد كه سوارى دهد و نه پستانى تا او را بدوشند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

معرفی سید رضی و نهج البلاغه

 مطهره میرزائی فرد
کلید واژه ها : سید رضی، آل بویه، نهج البلاغه، سند شناسی نهج البلاغه، شرح های نهج البلاغه، ترجمه های نهج البلاغه
مقطع :
استاد راهنما : رضایی صدیقه
رشته گرایش :
استاد مشاور : تقربی منصوره
دانشگاه : حوزه علمیه خراسان
استاد ناظر :
واحد : مدرسه علمیه نرجس(س) مشهد
تاريخ دفاع :

چکيده:
این پژوهش با موضوع « سید رضی و نهج البلاغه» به منظور آشنایی با زندگی سید رضی به عنوان یکی از شاخص ترین دانشمندان مسلمان و معرفی « نهج البلاغه» که یکی از مهم ترین منابع اسلامی است، تدوین شده زیرا آشنایی با چنین منابعی برای ارتقاء سطح زندگی هر مسلمانی چه از جهت مادی و چه از نظر معنوی ضروری می باشد. سید رضی در اقدامی بی نظیر به جمع آوری سخنان ادبی امیرمؤمنان ئر نهج البلاغه پرداخته است. این اثر از چنان جذابیتی برخوردار بوده که از همان زمان تدوین تاکنون مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، به طوری که کتاب های بسیاری در زمینه های گوناگون پیرامون نهج البلاغه نوشته شده است. از این میان آن چه بیشتر از همه ما را در فهم سخنان امام یاری می کند، ترجمه ها و شرح های نهج البلاغه است. منابع بسیاری در این زمینه تدوین شده که هر یک از آن ها با توجه به تخصص و اهداف مؤلفش، سبک و روش خاصی دارد. باید توجه داشت که برای انتخاب منبع مناسب در این زمینه باید دو امر را مد نظر قرار داد: هدف و نوع مطلب مورد نیاز مراجعه کننده یا پژوهشگر. اگر چه تا کنون منابع متعددی پیرامون موضوع این پژوهش نوشته شده اما آن چه در این تحقیق مورد نظر بود، ارائه مطالب به صورت مرتب و با رویکردی متفاوت می باشد. علاوه بر این آخرین بخش تحقیق دربردارنده اطلاعات جدیدی است که کتابی درباره آن نوشته نشده و تنها در برخی مقالات می توان به چنین موضوعی دسترسی پیدا کرد. مباحث این تحقیق در سه بخش ارائه شده: بخش اول با بررسی زندگی نامه سید رضی، مقدمه شناخت این اثر و بخش دوم نیز با بیان ویژگی های نهج البلاغه زمینه آشنایی با آن را فراهم می کند. علاوه بر این از آنجا که درک مفاهیم والای سخنان امام علی 7 در نهج البلاغه جز با مراجعه به ترجمه و شرح های این کتاب میسر نخواهد بود، در آخرین بخش، به بررسی برخی از ترجمه ها و شرح ها پرداخته می شود. واژگان کلیدی این تحقیق عبارت است از: سید رضی، آل بویه، نهج البلاغه، سند شناسی نهج البلاغه، شرح های نهج البلاغه، ترجمه های نهج البلاغه.