شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

معارف نهج البلاغه و قرآن در نامورنامه باستان

 آزاد ، نرجس
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : رستگار فسایی ، منصور
رشته گرایش :
استاد مشاور :
دانشگاه : آزاد اسلامی فسا
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1380

چکيده:
این پایان نامه با هدف اثبات تشیع فردوسی به انجام رسیده و حاوی دیدگاه های فردوسی در زمینه اصول اعتقادی و اخلاقی شیعه با استفاده از نامورنامه باستان(شاهنامه) و تطبیق آنها با آیات قرآن و نهج البلاغه است. پایان نامه در دو بخش با این موضوعات سامان یافته است: بخش اول، اصول اعتقادی در نامورنامه باستان: توحید و خداشناسی، نبوت و امامت، عدل الهی و معاد؛ بخش دوم، اصول اخلاقی اجتماعی در نامور نامه باستان: ضرورت خردمندی و ارزش خرد، ارزش راستگویی و زیان ناراستی، ضرورت آهستگی و نرمی و پرهیز از خشم و تندی، نکوهش آزمندی و ستایش قناعت و خرسندی، پرهیز از خودبرتربینی، غرور و هواپرستی، سفارش به خداترسی و پرهیزگاری، سفارش به دادگری و عدالت و پرهیز از ستم، چگونگی نگرش حکیم فردوسی به دنیا و مرگ، نکوهش کاهلی و از دست دادن فرصت و فرار از جنگ.