اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  معارف نهج البلاغه (پرسمان)  >  مباحث نهج البلاغه

مباحث نهج البلاغه

پرسش:

نهج البلاغه شامل چه مباحث و مسائلي است؟

پاسخ:
مباحث نهج البلاغه كه هر كدام شايسته بحث و مقايسه است، به قرار ذيل است:
1- الهيات و ماوراء الطبيعه.
2- سلوك و عبادت.
3- حكومت و عدالت.
4- اهل البيت و خلافت.
5- موعظه و حكمت.
6- دنيا و دنياپرستي.
7- حماسه و شجاعت.
8- ملاحم و مغيبات.
9- دعا و مناجات.
10- شكايت و انتقاد از مردم زمان.
11- اصول اجتماعي.
12- اسلام و قرآن.
13- اخلاق و تهذيب نفس.
14- شخصيتها.
- و يك سلسله مباحث ديگر.
منبع :مجموعه آثار شهيد مطهري ج14 ـ سيري در نهج البلاغه صفحه375.