(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

فرهنگ جاهلیت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

 مروج، نرگس

مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : جعفری، سیدمحمدمهدی
رشته گرایش :
استاد مشاور :
دانشگاه : آزاد اسلامی فسا
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1380

چکيده:
در این پاپان نامه گزارشی تحلیلی از فرهنگ و آداب و رسوم و ارزش های مردم در دوران جاهلیت با تکیه بر آیات قرآن و نهج البلاغه آمده و موضوعات بحث در آن به این قرار است: اخلاق جاهلیت، احکام جاهلیت، عقاید جاهلیت