بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

فرهنگ آفتاب : فرهنگ تفصيلي مفاهيم نهج البلاغه

سال : 1386
فرهنگ فارسي از معجم موضوعي كتاب شريف نهج البلاغه است كه بر اساس موضوعات, عبارتهايي متنوع و سودمند را از نهج البلاغه در اختيار مراجعه كننده قرار مي دهد . در گزينش واژه ها ، اصل را بر فارسي بودن موضوع نهاده اند ، مگر آنكه برابر نهادهاي فارسي ، در مقايسه با واژه عربي به نارسايي دچار بوده باشد .در هر مدخل ابتدا متن موضوعي مورد اشاره نهج البلاغه را به عربي و سپس ترجمه آن را به فارسي ارائه كرده است .