اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

علم زندگی در نهج‌البلاغه: شرح حکمت‌ها


تالیف شیخ عباس قمی

ترجمه :ستوده دین‌پرور.

تهران: بنیاد نهج‌البلاغه، 1388. چاپ چهارم. (چاپ اول: 1385). 277 ص. رقعی.

کتاب حاضر، ترجمه «شرح حکم نهج‌البلاغه» است که توسط حاج شیخ عباس قمی تألیف شده است. حکمت‌ها و روایات مندرج در این کتاب به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده و هر یک دارای شرحی مختصر است که در آنها مطالب مختلف تاریخی، ادبی و دینی مطرح شده است. در انتهای کتاب فهرست آیات قرآنی، اشعار و امثال،‌ اعلام، مکان‌ها و منابع و مآخذ آمده است.

مأخذ: کتابخانه بنیاد نهج‌البلاغه