همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

سیری در نهج‌البلاغه


استاد مرتضی مطهری

تهران: صدرا، 1389، چاپ چهل و پنج. ( چاپ اول: 1354، دارالتبلیغ اسلامی). 319 ص. رقعی.

این کتاب شامل مجموعه مقالات متسلسلی است که در سالهای 1351 تا 1352 در مجله «مکتب اسلام» منتشر، و در این کتاب، در هفت بخش زیر تنظیم شده است:

بخش 1: کتابی شگفت.

بخش 2: الهیات و ماوراءالطبیع.

بخش 3: سلوک و عبادت.

بخش 4: حکومت و عدالت.

بخش 5: اهل بیت و خلافت.

بخش 6: موعظه و حکمت.

بخش 7: دنیا و دنیا‌پرستی.

مأخذ: کتابخانه بنیاد نهج‌البلاغه