وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

ستایش و نکوهش انسان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

 میرجلیلی، عباسعلی
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدبیگی، شاهرخ
رشته گرایش : علوم قرآن وحدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی فسا
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1376

چکيده:
انسان در نصوص دینی هم مورد ستایش واقع شده و برای او اوصاف برجسته ای یاد شده و هم موردنکوهش قرار گرفته و اوصافی نکوهیده برای او ذکرگردیده است. نویسنده با عنایت به این موضوع در این پایان نامه با معرفی سرمشق های ایمان و کفر درصددتبیین ابعاد مثبت و منفی انسان برآمده است.