اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دستورات اخلاقی امیر المؤمنین علی(ع) به کارگزاران

 دنبلی، مهرناز
کلید واژه ها : اخلاق؛ تقوا؛ زهد؛امانت داری؛ هوای نفس؛ عقل؛ بازرسی و نظارت
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : نجارزادگان، فتح الله
رشته گرایش :
استاد مشاور :
دانشگاه : اصول الدین
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1381

چکيده:
رسالة مورد بحث در بردارنده رهنمودهای ارجمند اخلاقی و رفتاری امیر مؤمنان علی علیه السلام به کارگزاران مختلف حکومتشان می باشد. رهنمودهای امام در مورد اخلاق کارگزاران ریشه در فرهنگ قرآنی و سیرة نبوی و در پی ادامة راه و هدف بعثت پیامبر اکرم(ص)(که تکمیل اخلاق است) می باشد. امام علی علیه السلام تهذیب جامعه در همه ابعاد به ویژه اخلاقی را سرلوحة برنامة حکومتی خویش قرار داده از این رو به تهذیب اخلاق کارگزاران حکومت توجه خاص مبذول داشته اند. از نظر امام علی علیه السلام کارگزار حکومت دینی باید رابط خود با نفسش، با خداوند، با زیر دستان، با مافوق، مسؤولین هم طراز خود وبا مردم را بر اساس آموزه های دین و عقل سالم، تنظیم کند. بخشی از دستورهای اخلاقی امام به کارگزاران جنبة محوری داشته، کلیة کارگزاران را در برمی گیرد مانند: تقوا، عدالت، رعایت حقوق دیگرآنکه فضایل اخلاقی دیگری چون مهرورزی و محبت به دیگران، دل جویی، پوشاندن عیوب مردم و .... از لوازم دین و فضایل می باشند و بخشی از دستورات اخلاقی امام طبقه خاصی از کارگزاران را شامل می شود مانند مسائل اخلاقی که مربوط به والیان، مالیات گیرندگان، دادرسان و قوای مسلح. حاکم می بایست نظارت مستمر و همه جانبه بر تمام شئون کارگزاران خود به ویژه در حوزه اخلاقی اعمال کند و جهت تقویت شایستگی ها و از بین بردن کاستی های آنان گامهای مؤثری بردارد تا زمینه های دسترسی به اهداف عالیة حکومتی را فراهم نماید.