پيروز نشد آن كس كه گناه بر او چيرگى يافت، و آن كس كه با بدى پيروز شد شكست خورده است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

جلوه های عرفانی نماز در نهج البلاغه با نمونه هایی از قرآن کریم و متون ادب فارسی

معزی، احمد
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : تجلیل، جلیل
رشته گرایش : زبان و ادبیات فارسی
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی تهران
استاد ناظر :
واحد : مرکزی
تاريخ دفاع : 1373

چکيده:
در این پایان نامه مطالبی که در خصوص جلوه های عرفانی نماز در آیات قرآن کریم و کتابهای مختلف نظیرنهج البلاغه، و متون ادب فارسی وجود دارد، گردآوری و بررسی شده اند.