حاكم اسلامى ، پاسبان خدا در زمين اوست.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

ترجمه نهج‌ البلاغه امام علی(ع): ترجمه جامع، روان و مختصر با ذکر خطبه‌ها و نامه‌ها


علی اکبر میرزایی

قم: آثار دانش‌وران، 1393. چاپ اول. 776 ص. وزیری.  

مترجم ویژگی این ترجمه را همه‌فهم بودن آن می‌داند و معتقد است آن‌چنان ساده و روان ترجمه شده که سواددار بودن، برای فهمیدن مفاهیم آن کفایت می‌کند.

مترجم ویژگی این ترجمه را همه‌فهم بودن آن می‌داند و معتقد است آن‌چنان ساده و روان ترجمه شده که سواددار بودن، برای فهمیدن مفاهیم آن کفایت می‌کند.

این ترجمه نهج‌ البلاغه در سه بخش به شرح زیر تنظیم شده و هر بخش دارای عنوان مستقلی است:

بخش اول: خطبه‌‌ها، رسا چون رعد؛
بخش دوم: نامه‌ها، فریادهای خاموش؛
بخش سوم: حکمت‌ها، قطره اما دریا.

مأخذ: کتابخانه بنیاد نهج‌البلاغه