عمرى كه خدا از فرزند آدم پوزش را مى پذيرد شصت سال است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

برادري داشتم که...

نویسنده: محمد محمديان
اميرالمؤمنين‌(ع):
پيش‌ از اين‌ برادري‌ داشتم‌ كه‌ كوچك‌ بودن‌ دنيا در چشمش‌، او را در نگاه‌ من‌ عظمت‌ و شكوه‌ ويژه‌اي‌ بخشيده‌ بود...
چقدر سعادتمند است‌ شخصيتي‌ كه‌ به‌ درجه‌اي‌ از كمال‌ و رشد نائل‌ شده‌ است‌ كه‌ اميرالمؤمنين‌(ع)او را برادر خود ناميده‌ و به‌ دوستي‌ خود با او باليده ‌است‌، زبان‌ به‌ وصف‌ اين‌ دوست‌ صميمي‌ خود گشوده‌ و از كرامت‌ و بزرگواري‌ او سخن‌ بر زبان‌ آورده‌، و از شيعيانش‌ مي‌خواهد او را الگوي‌تربيتي‌ خود قرار داده‌ و همانند او به‌ تربيت‌ خويشتن‌ بپردازند.
اميرالمؤمنين‌(ع)با توصيف‌ اين‌ دوست‌ رباني‌ و برادر ايماني‌ خويش‌، تابلويي‌ بسيار زيبا از يك‌ انسان‌ راه‌ رفته‌ و تربيت‌ شده‌ را در برابر ديدگان‌ ماترسيم‌ نموده‌ و با جامع‌ترين‌ بيان‌، انسان‌ نمونه‌اي‌ را كه‌ شايسته‌ الگو قرار گرفتن ‌است‌ معرفي‌ كرده‌ است‌.
نكته‌ قابل‌ توجه‌ در ارائه‌ اين‌ تابلوي‌ زيبا و جامع‌، اين‌ است‌ كه‌ ارائه‌ كننده‌آن‌، خود از شخصيت‌هاي‌ بي‌نظير در عالم‌ انسانيت‌ و از نمونه‌هاي‌ اعلاي‌ انسان‌كامل‌ به‌ شمار مي‌رود و از جمله‌ معدود انسان‌هايي‌ است‌ كه‌ در قله‌ كمال‌ واوج ‌تعالي‌ قرارگرفته‌ و به‌ همين‌ دليل‌ نيز شناخت‌ كامل‌ و دقيق‌ از انسان‌ آرماني‌ و آرمان‌ انساني‌ دارد و مي‌تواند با جامع‌ترين‌ بيان‌ به‌ تبيين‌ و تشريح‌ آن‌ بپردازد.
اميرالمؤمنين‌(ع)شخصيتي‌ است‌ كه‌ به‌ اعتراف‌ خويش‌:
1. همچون‌ سايه‌ به‌ دنبال‌ رسول‌خدا(ص)حركت‌ مي‌كرد و از اقيانوس ‌معارف‌ آن‌ حضرت‌ جرعه‌ها سرمي‌كشيد تا بدانجا كه‌ نور وحي‌ را مشاهده‌ و شميم‌ نبوت‌ را استشمام‌ مي‌نمود
2. همچون‌ ماه‌ در ميان‌ تاريكي‌ها، تشنگان‌ حقيقت‌ را از نور خود بهره‌مندمي‌ساخت‌.
4. از چنان‌ بصيرت‌ عميق‌ و يقين‌ ژرفي‌ برخوردار بود كه‌ براي‌ يك‌ لحظه‌در حق‌ ترديد نكرد و حقيقت‌ براي‌ او مشتبه‌ نشد.
5. پيشرو و پيشگام‌ در ميدان‌ عمل‌ بود و پيش‌ از آنكه‌ ديگران‌ را امر و نهي ‌نمايد خود عمل‌ مي‌كرد.
کتاب‌ حاضر قطره‌اي‌است‌ از اقيانوس‌ معارف‌ علوي‌، پيرامون‌ فرازي‌ ازكلمات‌ حضرت‌ علي‌(ع)كه‌ در معرفي‌ يكي‌ از دوستان‌ شايسته‌ خويش‌ ايراد فرموده‌ و با بيان‌ ويژگي‌هاي‌ اين‌ برادر ايماني‌، درصدد نشان‌ دادن‌ يك‌ الگوي‌ تربيتي‌ به‌ مخاطبان‌ برآمده‌ است‌.