اگر بندة خدا اجل و پايان كارش را مى ديد، با آرزو و فريب آن دشمنى مى ورزيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

الهیات در نهج‌البلاغه


 لطف‌الله صافی گلپایگانی

تهران: بنیاد نهج‌البلاغه، آبان 1361. چاپ اول. 343 ص. وزیری.  

اثر حاضر با نامه «الهیات در نهج‌البلاغه» می‌کوشد تا گوشه‌ای از معارف دینی شیعی را درباره خداشناسی ارائه دهد. و در 18 فصل، به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل 1: الهیات؛ الهیات در نهج‌البلاغه؛ کلام دانشمند بزرگ اهل سنت؛ فصول و مباحث الهیات در نهج‌البلاغه.

فصل 2: اله محور مطالب و قاصد قرآن و نهج‌البلاغه.
بخش 1: جهان‌بینی اسلامی در نهج‌البلاغه؛
بخش 2: عجز عقول از معرفت حقیقت خدا.

فصل 3: توحید در نهج‌البلاغه.

فصل 4: بحث توحید صفاتی و افعالی.

فصل 5: بحث توحید بمعنی بساطت ذات باری و نفی ترکیب.

فصل 6: مفهوم و معنای عبادت و پرستش؛ عبادت از سیاست و نظام حکومت جدا نیست.

فصل 7: ادله توحید ذاتی در نهج‌البلاغه.

فصل 8: توحید صفاتی و افعالی در نهج‌البلاغه.

فصل 9: صفات ثبوتیه در نهج‌البلاغه؛ علم خدا در نهج‌البلاغه.

فصل 10: قدرت خدا در نهج‌البلاغه.

فصل 11: صفات سلبیه در نهج‌البلاغه.

فصل 12: معنی و شرح و تفسیر صفات و اسماء خدا در نهج‌البلاغه.

فصل 13: ادله صفات و اسماء در نهج‌البلاغه.

فصل 14: نفی معانی واحوال و صفات و غیبت صفات در نهج‌البلاغه.

فصل 15: عدل الهی در نهج البلاغه؛ قرآن مجید و نهج‌البلاغه.

فصل 16: سنن تکوینی الهی در نهج‌البلاغه.

فصل 17: عنایت الهیه بهدایت انسانها به بعثت انبیا و نصب و تعیین حجج در نهج‌البلاغه؛ عنایت کبرای الهی ببعث خاتم‌انبیاء و نزول قرآن و شرایع اسلام در نهج‌البلاغه.

فصل 18: سنن الهی در تشریعیات و حکمت آنها؛ و اهداف تشریعی الهی در نهج‌البلاغه.
مأخذ: کتابخانه بنیاد نهج‌البلاغه